O nama

O nama

Gradska Razvojna Agencija Doboj

Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Doboj, osnovana je Odlukom Skupštine opštine Doboj, na sjednici broj: 01-013-197/06 od 24.05.2006. godine. Rješenjem Osnovnog suda u Doboju upisana je u sudski registar (broj: 085-0-Reg-06-000347 od 10.07.2006. godine). Registracija je izvršena na osnovu Zakona o podsticanju razvoja malih i srednjih preduzeća („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 64/02) i Zakonu o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 75/04). U toku 2008. godine došlo je do izmjena Zakona o podsticanju razvoja malih i srednjih preduzeća („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 119/08), te je u skladu s tim usvojena Odluka o promjeni oblika organizovanja Agencije.

Odlukom osnivača broj: 01-013-295/13 od 06.09.2013. godine o usklađivanju osnivačkog akta „Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Doboj“ sa Zakonom o podsticanju razvoja malih i srednjih preduzeća („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 50/13), Zakona o sistemu javnih službi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 68/07 i 109/12) i Statutom grada Doboj („Službeni glasnik grada Doboj“, broj: 9/12 i 3/14), Agencija je uskladila osnivački akt i nastavila da posluje kao Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Doboj.

Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Doboj je krajem 2019. godine na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 84/19), pokrenula proceduru o promjeni naziva, da bi početkom 2020. godine i zvanično promjenila naziv u Gradska razvojna agencija Doboj.

Agencija ima svojstvo pravnog lica i djeluje kao neprofitna organizacija. Osnovana je sa ciljem promocije razvoja i unapređenja poslovanja malih i srednjih preduzeća u skladu sa strateškim dokumentima Grada Doboj i Republike Srpske.

Osnovna djelatnost Agencije formulisana je Odlukom o osnivanju i Statutom, a to je sledeće:
• Regulisanje i doprinos uspješnijem poslovanju privrede na lokalnom nivou;
• Poslovni i menadžment konsalting;
• Izrada i upravljanje bazama podataka;
• Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja.
Dokument pod nazivom „Strateški plan ekonomskog razvoja opštine Doboj 2007-2012. godina“, definisao je ulogu Agencije na sledeći način, a to je: „Pružanje usluga i informacija malim i srednjim preduzećima koje će im omogućiti razvoj poslovanja“. U toku 2011. godine, Opštinski razvojni tim je izvršio reviziju i proširenje pomenute Strategije na oblast društvenih djelatnosti i turizma.

Skupština opštine Doboj je usvojila novi dugoročni dokument pod nazivom „Strategija integrisanog lokalnog razvoja opštine Doboj za period 2011-2020. godina“. U ovom dokumentu Agencija kao institucija je pozicionirana na kvalitetniji način, te je dodatno ojačana njena uloga kada je riječ o problematici podrške lokalnom ekonomskom razvoju, a sama Agencija je predviđena za partnera pri implementaciji nekoliko značajnih projekata koji su u Strategiji definisani kao ključni projekti za razvoj malih i srednjih preduzeća na lokalnom nivou. Namjera osnivača Agencije je da ona postane važan učesnik u procesu pružanja podrške promociji i razvoju malih i srednjih preduzeća na području grada.

Gradska razvojna agencija Doboj je pojavom Korona virusa, a u skladu sa dogovorima i potpisanim Sporazumom sa osnivačem, promjenila svoju lokaciju i sada se nalazi u ulici Jug Bogdana bb.

0 K
Stanovnika u
našem gradu
0 km²
Kvadratnih kilometara
regije Doboj
0 m
Nadmorske
visine
0 jun
Dan grada
Doboja

Pratite nas

Jug Bogdana Doboj, 74000
Radno vrijeme: Pon-Pet 07:00 – 15:00

Novosti & Blog

Najnovije vijesti, članci i resursi, koji se šalju direktno u vašu inbox svakog mjeseca.