JAVNI POZIV- za finansiranje biznisa marginalizovanih grupa žena

JAVNI POZIV- za finansiranje biznisa marginalizovanih grupa žena

Grad Doboj raspisuje Javni poziv za finansiranje biznisa marginalizovanih grupa žena iz sredstava Preduzetničkog fonda za žene nastalog udruženim sredstvima iz budžeta Grada Doboja i USAID-ovog Programa podrške zaštiti ljudskih prava (INSPIRE).

Fond za finansiranje samozapošljavnja žena iz ciljne grupe Javnog poziva iznosi 70.000,00 KM, a iznos granta po jednom podnosiocu prijave je od 8.000,00 do 10.000,00 KM, uz obavezu registracije biznisa.

Ciljevi javnog poziva
 • Probuditi preduzetnički duh među marginalizovanim grupama žena;
 • Motivisati početnice i kreativne pojedinke s inovativnim i sprovodivim poslovnim idejama;
Ko se može prijaviti?

Prijave mogu podnijeti žene, pojedinačno ili u grupi, koje se u momentu podnošenja prijave ne mogu okarakterisati kao preduzetnice odnosno vlasnice registrovanog biznisa i ranije to nisu bile. Prijaviti se mogu punoljetne žene, sa prebivalištem na području Grada Doboja, koje imaju poslovnu ideju i žele je realizovati kroz započinjanje vlastitog poslovnog poduhvata na području Grada Doboja. Realizacija biznisa mora biti u skladu sa važećim zakonskim propisima u oblasti zaštite životne sredine.

Javni poziv se raspisuje za podršku razvoju biznisa žena žrtava nasilja, samohranih majki, nezaposlenih mladih žena mlađih od 35 godina, žena sa invaliditetom, ili sa djetetom ili suprugom sa invaliditetom, žena iz ruralnih sredina, dugoročno nezaposlenih žena, socijalno ugroženih zaposlenih žena koje ostvaruju minimalna primanja, te žena koje su na neki drugi način marginalizovane. Prednost pri izboru daje se nezaposlenim ženama koje su marginalizovane prema navedenim ili nekom drugom osnovu.

Očekuje se i ohrabruje prijavljivanje i učešće timova u kojima je oko jedne poslovne ideje okupljeno više žena. Šansa da poslovni plan bude realizovan, uz saglasnost podnosioca plana (u slučaju da podnosilac plana ne odluči ući u realizaciju poslovnog plana), veća je ukoliko biznis plan bude imao sve relevantne i realne naznake uspješnosti. Jedan tim, odnosno samostalni podnosilac, može prijaviti više poslovnih planova. Isto lice ne može biti član dva tima, niti istovremeno prijaviti ideju kao samostalni podnosilac i biti član jednog tima.

Kakve poslovne ideje će biti podržane?

Ovim javnim pozivom pružiće se podrška osnivanju, razvoju biznisa marginalizovanih grupa žena, registrovanih kao (s.p) ili društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o).  

Ideja koja se prijavljuje mora se obraditi kao poslovni plan, uz uslov da se realizuje na području grada Doboja.

Šta se može finansirti sredstvima Fonda?

Grad Doboj i USAID/INSPIRE za uspješno ocijenjene bisnis planove mogu obezbijediti:

 • troškove registracije firme;
 • troškove fiskalizacije;
 • dio ili cijeli iznos troškova zakupnine prostora u prvoj godini obavljanja djelatnosti;
 • dio ili cijeli iznos troškova knjigovodstvenih usluga u prvoj godini obavljanja djelatnosti;
 • trošak minimalnih poreza i doprinosa u prvoj godini obavljanja djelatnosti;
 • dio ili cijeli iznos troškova zdravstvenog i penzionog osiguranja u prvoj godini obavljanja djelatnosti;
 • dio ili cijeli iznos troškova uređenja i opremanja poslovnog prostora do visine iznosa odobrenih sredstava;
 • dio ili cijeli iznos troškova promocije do visine odobrenih sredstava;
 • dio ili cijeli iznos troškova nabavke opreme, mašina, alata, materijala do visine odobrenih sredstava;
 • dio ili cijeli iznos troškova nabavke poljoprivrednih sirovina i stoke do visine iznosa odobrenih sredstava.
Rokovi

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 31. oktobar 2022. godine. Info dan za zainteresovane podnosioce prijava biće održan 17. oktobra u prostorijama Gradske uprave, u 11 časova.

Nazad Prezentacija CEFE programa preduzetničke podrške
wdq
Jug Bogdana Doboj, 74000
Radno vrijeme: Pon-Pet 07:00 – 15:00

Novosti & Blog

Najnovije vijesti, članci i resursi, koji se šalju direktno u vašu inbox svakog mjeseca.